അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നത്തില്‍ മോദിക്കെതിരെ ട്വിറ്ററില്‍ പ്രചരണം; 'ദുര്‍ബലനായ പ്രധാനമന്ത്രി' ഹാഷ്ടാഗ് ട്രെന്‍ഡിങ്
Around us

അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നത്തില്‍ മോദിക്കെതിരെ ട്വിറ്ററില്‍ പ്രചരണം; 'ദുര്‍ബലനായ പ്രധാനമന്ത്രി' ഹാഷ്ടാഗ് ട്രെന്‍ഡിങ്

അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നത്തില്‍ മോദിക്കെതിരെ ട്വിറ്ററില്‍ പ്രചരണം; 'ദുര്‍ബലനായ പ്രധാനമന്ത്രി' ഹാഷ്ടാഗ് ട്രെന്‍ഡിങ്