ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് സച്ചി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ writer director Sachy hospitalised
Around us

ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് സച്ചി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍, നിരീക്ഷണത്തിലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍

ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് സച്ചി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍, നിരീക്ഷണത്തിലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍