'മറ്റൊരു ശബരിമല ആവര്‍ത്തിക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം', കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരനോട് സഹതാപമെന്ന് കടകംപള്ളി
Around us

'മറ്റൊരു ശബരിമല ആവര്‍ത്തിക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം', കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരനോട് സഹതാപമെന്ന് കടകംപള്ളി

'മറ്റൊരു ശബരിമല ആവര്‍ത്തിക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം', കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരനോട് സഹതാപമെന്ന് കടകംപള്ളി