പിണറായി വിജയന് ഇന്ന് 75 ാം പിറന്നാള്‍ ; നാടാകെ വിഷമം നേരിടുമ്പോള്‍ ഇതും തനിക്ക് സാധാരണ ദിവസമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി 
Around us

പിണറായി വിജയന് ഇന്ന് 75ാം പിറന്നാള്‍ ; നാടാകെ വിഷമം നേരിടുമ്പോള്‍ ഇതും തനിക്ക് സാധാരണ ദിവസമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി   

പിണറായി വിജയന് ഇന്ന് 75ാം പിറന്നാള്‍ ; നാടാകെ വിഷമം നേരിടുമ്പോള്‍ ഇതും തനിക്ക് സാധാരണ ദിവസമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി