തെലങ്കാനയില്‍ 9 അതിഥിതൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹം കിണറ്റില്‍; സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലമുള്ള ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയം
Around us

തെലങ്കാനയില്‍ 9 അതിഥിതൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹം കിണറ്റില്‍; സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലമുള്ള ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയം

തെലങ്കാനയില്‍ 9 അതിഥിതൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹം കിണറ്റില്‍; സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലമുള്ള ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയം