ഗാന്ധി ഘാതകന്റെ ജന്മവാര്ഷികം ആഘോഷിച്ച് ഹിന്ദു മഹാസഭ, ഗോഡ്‌സെക്കായി പ്രത്യേക പൂജ
Around us

ഗാന്ധി ഘാതകന്റെ ജന്മവാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ച് ഹിന്ദു മഹാസഭ, ഗോഡ്‌സെക്കായി പ്രത്യേക പൂജ

ഗാന്ധി ഘാതകന്റെ ജന്മവാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ച് ഹിന്ദു മഹാസഭ, ഗോഡ്‌സെക്കായി പ്രത്യേക പൂജ