‘എഫ്‌ഐആര്‍ റദ്ദാക്കില്ല,സിബിഐ അന്വേഷണവുമില്ല’; അര്‍ണബിന്റെ ഹര്‍ജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി 
Around us

‘എഫ്‌ഐആര്‍ റദ്ദാക്കില്ല,സിബിഐ അന്വേഷണവുമില്ല’; അര്‍ണബിന്റെ ഹര്‍ജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി 

‘എഫ്‌ഐആര്‍ റദ്ദാക്കില്ല,സിബിഐ അന്വേഷണവുമില്ല’; അര്‍ണബിന്റെ ഹര്‍ജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി