'ഉംപുണ്‍' അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റാകും, ശക്തമായി ഇന്ത്യന്‍തീരത്തേക്ക്
Around us

'ഉംപുണ്‍' അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റാകും, ശക്തമായി ഇന്ത്യന്‍തീരത്തേക്ക്

'ഉംപുണ്‍' അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റാകും, ശക്തമായി ഇന്ത്യന്‍തീരത്തേക്ക്