ഒന്ന് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഓരോ ക്ലാസുകള്‍ക്കും ഓരോ ടിവി ചാനലുകള്‍; 'ഇ വിദ്യ' പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി
Around us

ഒന്ന് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഓരോ ക്ലാസുകള്‍ക്കും ഓരോ ടിവി ചാനലുകള്‍; 'ഇ വിദ്യ' പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി

ഒന്ന് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഓരോ ക്ലാസുകള്‍ക്കും ഓരോ ടിവി ചാനലുകള്‍; 'ഇ വിദ്യ' പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി