ലോക്ക് ഡൗണില്‍ എങ്ങനെ കറന്റ് ബില്‍ കുറക്കാം? വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കെഎസ്ഇബിയുടെ പോസ്റ്റ്
Around us

ലോക്ക് ഡൗണില്‍ എങ്ങനെ കറന്റ് ബില്‍ കുറക്കാം? വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കെഎസ്ഇബിയുടെ പോസ്റ്റ്

ലോക്ക് ഡൗണില്‍ എങ്ങനെ കറന്റ് ബില്‍ കുറക്കാം? വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കെഎസ്ഇബിയുടെ പോസ്റ്റ്