'മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ലേഖനം'; ഗുജറാത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസ്
Around us

'മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ലേഖനം'; ഗുജറാത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസ്

'മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ലേഖനം'; ഗുജറാത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസ്