ഓണത്തിന് മുമ്പ് തിയറ്ററുകള്‍ തുറക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല, കൊവിഡ് ഭീതിയൊഴിഞ്ഞാല്‍ സര്‍ക്കാരും സിനിമാ സംഘടനകളും ചര്‍ച്ചയുണ്ടാകണം
Around us

ഓണത്തിന് മുമ്പ് തിയറ്ററുകള്‍ തുറക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല, കൊവിഡ് ഭീതിയൊഴിഞ്ഞാല്‍ സര്‍ക്കാരും സിനിമാ സംഘടനകളും ചര്‍ച്ചയുണ്ടാകണം

ഓണത്തിന് മുമ്പ് തിയറ്ററുകള്‍ തുറക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല, കൊവിഡ് ഭീതിയൊഴിഞ്ഞാല്‍ സര്‍ക്കാരും സിനിമാ സംഘടനകളും ചര്‍ച്ചയുണ്ടാകണം