'കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നു', ട്വിറ്ററില്‍ വിദ്വേഷ പ്രചരണവുമായി സംഘപരിവാര്‍ അനുകൂലികള്‍
Around us

'കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നു', ട്വിറ്ററില്‍ വിദ്വേഷ പ്രചരണവുമായി സംഘപരിവാര്‍ അനുകൂലികള്‍

'കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നു', ട്വിറ്ററില്‍ വിദ്വേഷ പ്രചരണവുമായി സംഘപരിവാര്‍ അനുകൂലികള്‍