'ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് അടിയന്തര ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കണം' ; പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡേ ആചരിക്കാന്‍ അഭിഭാഷകര്‍
Around us

'ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് അടിയന്തര ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കണം' ; പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡേ ആചരിക്കാന്‍ അഭിഭാഷകര്‍

'ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് അടിയന്തര ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കണം' ; പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡേ ആചരിക്കാന്‍ അഭിഭാഷകര്‍