വിശാഖപട്ടണത്ത് വാതക ചോര്‍ച്ചയില്‍ മൂന്ന് മരണം, ആളുകള്‍ ബോധരഹിതരായി റോഡില്‍
Around us

വിശാഖപട്ടണത്ത് വാതക ചോര്‍ച്ചയില്‍ മൂന്ന് മരണം, ആളുകള്‍ ബോധരഹിതരായി റോഡില്‍

വിശാഖപട്ടണത്ത് വാതക ചോര്‍ച്ചയില്‍ മൂന്ന് മരണം, ആളുകള്‍ ബോധരഹിതരായി റോഡില്‍