ജോലിഭാരം ഇരട്ടിച്ചു, നാടിന് വേണ്ടി ഓടുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും ആശാവര്‍ക്കര്‍മാര്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത് 
Around us

ജോലിഭാരം ഇരട്ടിച്ചു, നാടിന് വേണ്ടി ഓടുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും ആശാവര്‍ക്കര്‍മാര്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത്