ദുരന്തമുഖത്തും ഇടുങ്ങിയ മനസ്,കുശുമ്പ്, മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ രൂക്ഷഭാഷയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി
Around us

‘ദുരന്തമുഖത്തും ഇടുങ്ങിയ മനസ്,കുശുമ്പ്,’ മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ രൂക്ഷഭാഷയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി

‘ദുരന്തമുഖത്തും ഇടുങ്ങിയ മനസ്,കുശുമ്പ്,’ മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ രൂക്ഷഭാഷയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി