‘നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സയില്ല’; മുസ്ലീമായതു കൊണ്ട് ഗര്‍ഭിണിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ച് ഡോക്ടര്‍, കുഞ്ഞ് മരിച്ചു 
Around us

‘നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സയില്ല’; മുസ്ലീമായതു കൊണ്ട് ഗര്‍ഭിണിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ച് ഡോക്ടര്‍, കുഞ്ഞ് മരിച്ചു 

‘നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സയില്ല’; മുസ്ലീമായതു കൊണ്ട് ഗര്‍ഭിണിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ച് ഡോക്ടര്‍, കുഞ്ഞ് മരിച്ചു