‘ദശലക്ഷങ്ങളെ കൊവിഡ് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയും’; സമ്പദ് ഘടനയെ തകിടം മറിക്കുമെന്നും ലോകബാങ്ക്
Around us

‘ദശലക്ഷങ്ങളെ കൊവിഡ് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയും’; സമ്പദ് ഘടനയെ തകിടം മറിക്കുമെന്നും ലോകബാങ്ക് 

‘ദശലക്ഷങ്ങളെ കൊവിഡ് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയും’; സമ്പദ് ഘടനയെ തകിടം മറിക്കുമെന്നും ലോകബാങ്ക്