സ്ഥിരം മദ്യപര്‍ക്ക് റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴി വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താക്കി യൂത്ത് ലീഗ്
Around us

സ്ഥിരം മദ്യപര്‍ക്ക് റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴി വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താക്കി യൂത്ത് ലീഗ് 

സ്ഥിരം മദ്യപര്‍ക്ക് റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴി വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താക്കി യൂത്ത് ലീഗ്