യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ ഏത്തമിടീക്കലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ല
Around us

യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ ഏത്തമിടീക്കലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ല

യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ ഏത്തമിടീക്കലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ല