നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളയാള്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകയെ വീടുകയറി ആക്രമിച്ചു ; ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
Around us

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളയാള്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകയെ വീടുകയറി ആക്രമിച്ചു ; ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത് പൊലീസ് 

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളയാള്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകയെ വീടുകയറി ആക്രമിച്ചു ; ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത് പൊലീസ്