എന്താണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ? ഇക്കാലയളവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?
Around us

എന്താണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ? ഇക്കാലയളവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ? 

എന്താണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ? ഇക്കാലയളവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?