ജനത കര്‍ഫ്യുവിന് ശേഷവും വീട്ടില്‍ തുടരണം; പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി
Around us

ജനത കര്‍ഫ്യുവിന് ശേഷവും വീട്ടില്‍ തുടരണം;പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ജനത കര്‍ഫ്യുവിന് ശേഷവും വീട്ടില്‍ തുടരണം;പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി