കേരളാ പൊലീസിന്റെ കൊവിഡ് കൈകഴുകല്‍ ഡാന്‍സിന് കയ്യടിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍, ബിബിസിയിലും ഫോക്സ് ന്യൂസിലും ഉള്‍പ്പെടെ വാര്‍ത്ത 
Around us

കേരളാ പൊലീസിന്റെ കൊവിഡ് കൈകഴുകല്‍ ഡാന്‍സിന് കയ്യടിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍, ബിബിസിയിലും ഫോക്സ് ന്യൂസിലും ഉള്‍പ്പെടെ വാര്‍ത്ത 

കേരളാ പൊലീസിന്റെ കൊവിഡ് കൈകഴുകല്‍ ഡാന്‍സിന് കയ്യടിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍, ബിബിസിയിലും ഫോക്സ് ന്യൂസിലും ഉള്‍പ്പെടെ വാര്‍ത്ത