സാനിറ്റൈസര്‍ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന്‍ ചാരായവും; ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിടിച്ചെടുത്ത ഒന്നര ലക്ഷം ലിറ്റര്‍
Around us

സാനിറ്റൈസര്‍ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന്‍ ചാരായവും; ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിടിച്ചെടുത്ത ഒന്നര ലക്ഷം ലിറ്റര്‍

സാനിറ്റൈസര്‍ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന്‍ ചാരായവും; ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിടിച്ചെടുത്ത ഒന്നര ലക്ഷം ലിറ്റര്‍