പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ ശിക്ഷിക്കരുത്; സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി
Around us

പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ ശിക്ഷിക്കരുത്; സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി

പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ ശിക്ഷിക്കരുത്; സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി