'മദ്യശാലകള്‍ അടച്ചിടില്ല'; സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനമെന്ന് എക്‌സൈസ് മന്ത്രി ടിപി രാമകൃഷ്ണന്‍
Around us

'മദ്യശാലകള്‍ അടച്ചിടില്ല'; സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനമെന്ന് എക്‌സൈസ് മന്ത്രി ടിപി രാമകൃഷ്ണന്‍

'മദ്യശാലകള്‍ അടച്ചിടില്ല'; സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനമെന്ന് എക്‌സൈസ് മന്ത്രി ടിപി രാമകൃഷ്ണന്‍