വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ പുറത്തേക്ക് അയക്കരുത്; നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കര്‍ശന നടപടിയെന്ന് റിസോര്‍ട്ട് ഉടകള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
Around us

വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ പുറത്തേക്ക് അയക്കരുത്; നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കര്‍ശന നടപടിയെന്ന് റിസോര്‍ട്ട് ഉടകള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ പുറത്തേക്ക് അയക്കരുത്; നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കര്‍ശന നടപടിയെന്ന് റിസോര്‍ട്ട് ഉടകള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്