കൊവിഡ് 19: ഇന്‍ഫോസിസ് ബെംഗളൂരു ഓഫീസ് അടച്ചു; സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ വ്യാജസന്ദേശങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം
Around us

കൊവിഡ് 19: ഇന്‍ഫോസിസ് ബെംഗളൂരു ഓഫീസ് അടച്ചു; സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ വ്യാജസന്ദേശങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം

കൊവിഡ് 19: ഇന്‍ഫോസിസ് ബെംഗളൂരു ഓഫീസ് അടച്ചു; സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ വ്യാജസന്ദേശങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം