ബെംഗളൂരുവിലെ ടെക്കികള്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണം; റസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍ തുറക്കരുത്; കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി കര്‍ണ്ണാടക
Around us

ബെംഗളൂരുവിലെ ടെക്കികള്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണം; റസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍ തുറക്കരുത്; കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി കര്‍ണ്ണാടക

ബെംഗളൂരുവിലെ ടെക്കികള്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണം; റസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍ തുറക്കരുത്; കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി കര്‍ണ്ണാടക