'മദ്യശാലകള്‍ പൂട്ടണം'; ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍ വെച്ച് പന്താടരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിഎം സുധീരന്‍
Around us

'മദ്യശാലകള്‍ പൂട്ടണം'; ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍ വെച്ച് പന്താടരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിഎം സുധീരന്‍

'മദ്യശാലകള്‍ പൂട്ടണം'; ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍ വെച്ച് പന്താടരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിഎം സുധീരന്‍