പ്രളയഫണ്ട്: ‘പ്രതികള്‍ നടത്തിയത് വന്‍തട്ടിപ്പ്’, 23 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് 
Around us

പ്രളയഫണ്ട്: ‘പ്രതികള്‍ നടത്തിയത് വന്‍തട്ടിപ്പ്’, 23 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് 

പ്രളയഫണ്ട്: ‘പ്രതികള്‍ നടത്തിയത് വന്‍തട്ടിപ്പ്’, 23 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്