'വ്യാജ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു'; ബാങ്ക് ഡയറക്ടറുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പില്‍ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ പേരുകളും
Around us

'വ്യാജ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു'; ബാങ്ക് ഡയറക്ടറുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പില്‍ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ പേരുകളും

'വ്യാജ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു'; ബാങ്ക് ഡയറക്ടറുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പില്‍ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ പേരുകളും