കൊവിഡ് 19: വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്താന്‍ പൊലീസ്; സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നവര്‍ക്കും ബോധവത്കരണം
Around us

കൊവിഡ് 19: വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്താന്‍ പൊലീസ്; സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നവര്‍ക്കും ബോധവത്കരണം

കൊവിഡ് 19: വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്താന്‍ പൊലീസ്; സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നവര്‍ക്കും ബോധവത്കരണം