വനിതാദിന സമ്മാനം ; സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പ്രസവാവധി ; അന്തിമ വിജ്ഞാപനമിറക്കി സര്‍ക്കാര്‍ 
Around us

വനിതാദിന സമ്മാനം : സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പ്രസവാവധി ; അന്തിമ വിജ്ഞാപനമിറക്കി സര്‍ക്കാര്‍ 

വനിതാദിന സമ്മാനം : സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പ്രസവാവധി ; അന്തിമ വിജ്ഞാപനമിറക്കി സര്‍ക്കാര്‍