ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്ന കമന്റ്; പൊലീസുകാരനെ സ്ഥലം മാറ്റി 
Around us

ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്ന കമന്റ്; പൊലീസുകാരനെ സ്ഥലം മാറ്റി 

ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്ന കമന്റ്; പൊലീസുകാരനെ സ്ഥലം മാറ്റി