‘മുസ്ലീങ്ങളായതിനാല്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു’; എല്ലാം അവര്‍ ചാമ്പലാക്കി, തങ്ങള്‍ എവിടെ പോകുമെന്ന് കലാപത്തിന്റെ ഇരകള്‍
Around us

‘മുസ്ലീങ്ങളായതിനാല്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു’; എല്ലാം അവര്‍ ചാമ്പലാക്കി, തങ്ങള്‍ എവിടെ പോകുമെന്ന് കലാപത്തിന്റെ ഇരകള്‍

‘മുസ്ലീങ്ങളായതിനാല്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു’; എല്ലാം അവര്‍ ചാമ്പലാക്കി, തങ്ങള്‍ എവിടെ പോകുമെന്ന് കലാപത്തിന്റെ ഇരകള്‍