‘രാഹുല്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ രാജിവെയ്ക്കണോയെന്ന് മന്‍മോഹന്‍ ചോദിച്ചു’; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അലുവാലിയ 
Around us

‘രാഹുല്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ രാജിവെയ്ക്കണോയെന്ന് മന്‍മോഹന്‍ ചോദിച്ചു’; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അലുവാലിയ 

‘രാഹുല്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ രാജിവെയ്ക്കണോയെന്ന് മന്‍മോഹന്‍ ചോദിച്ചു’; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അലുവാലിയ