വെടിയുണ്ടകള്‍ കാണാതായതില്‍ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഗണ്‍മാനും പ്രതി ; കുറ്റം തെളിയുന്നത് വരെ സ്റ്റാഫിലുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി
Around us

വെടിയുണ്ടകള്‍ കാണാതായതില്‍ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഗണ്‍മാനും പ്രതി ; കുറ്റം തെളിയുന്നത് വരെ സ്റ്റാഫിലുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി

വെടിയുണ്ടകള്‍ കാണാതായതില്‍ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഗണ്‍മാനും പ്രതി ; കുറ്റം തെളിയുന്നത് വരെ സ്റ്റാഫിലുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി