പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തില്‍ സംവരണം അട്ടിമറിച്ച് ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സര്‍വകലാശാല ; എസ്‌സി/എസ്ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് അവസര നിഷേധം
Around us

പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തില്‍ സംവരണം അട്ടിമറിച്ച് ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സര്‍വകലാശാല; എസ്‌.സി/എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് അവസര നിഷേധം