‘ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ മുഴങ്ങുന്നത് പാക്കിസ്താന്‍ സിന്ദാബാദ്, സമരക്കാര്‍ക്ക് പണവും ബിരിയാണിയും’; മാളവ്യയുടെ പൊളിഞ്ഞടുങ്ങിയ കള്ളങ്ങള്‍ 
Around us

‘ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ മുഴങ്ങുന്നത് പാക്കിസ്താന്‍ സിന്ദാബാദ്, സമരക്കാര്‍ക്ക് പണവും ബിരിയാണിയും’; മാളവ്യയുടെ പൊളിഞ്ഞടുങ്ങിയ കള്ളങ്ങള്‍ 

 ‘ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ മുഴങ്ങുന്നത് പാക്കിസ്താന്‍ സിന്ദാബാദ്, സമരക്കാര്‍ക്ക് പണവും ബിരിയാണിയും’; മാളവ്യയുടെ പൊളിഞ്ഞടുങ്ങിയ കള്ളങ്ങള്‍