ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനുമേല്‍ കുരുക്ക് മുറുകുന്നു ; പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി 
Around us

ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനുമേല്‍ കുരുക്ക് മുറുകുന്നു ; പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി 

ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനുമേല്‍ കുരുക്ക് മുറുകുന്നു ; പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി