കാപികോ റിസോര്‍ട്ട്: പൊളിക്കല്‍ നടപടികളിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍; പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനത്തിന് സമിതി
Around us

കാപികോ റിസോര്‍ട്ട്: പൊളിക്കല്‍ നടപടികളിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍; പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനത്തിന് സമിതി

കാപികോ റിസോര്‍ട്ട്: പൊളിക്കല്‍ നടപടികളിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍;  പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനത്തിന് സമിതി