‘ഓര്‍മ്മയില്ലേ ഗുജറാത്ത് ...’; മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യവുമായി ബിജെപി പ്രകടനം 
Around us

‘ഓര്‍മ്മയില്ലേ ഗുജറാത്ത് ...’; മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യവുമായി ബിജെപി പ്രകടനം 

 ‘ഓര്‍മ്മയില്ലേ ഗുജറാത്ത് ...’; മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യവുമായി ബിജെപി പ്രകടനം