രാജ്യത്തെ മറ്റ് തീരദേശനഗരങ്ങളേക്കാള്‍ ഭീഷണിയാണ് കൊച്ചി നേരിടുന്നത്.
Around us

സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് അതിവേഗം; കേരളതീരത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മുങ്ങുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് അതിവേഗം; കേരളതീരത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മുങ്ങുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്