ഇനി വ്യക്തികളേയും ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാം; യുഎപിഎ ഭേദഗതി ലോക്‌സഭയില്‍ പാസായി
Around us

ഇനി വ്യക്തികളേയും ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാം; യുഎപിഎ ഭേദഗതി ലോക്‌സഭയില്‍ പാസായി

ഇനി വ്യക്തികളേയും ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാം; യുഎപിഎ ഭേദഗതി ലോക്‌സഭയില്‍ പാസായി